fbpx
Du besøger nu Dansk Kulturinstitut i Danmark  Opdag DKI globalt Created with Sketch.

Vedtægter

I Navn og hjemsted

§ 1
Det Danske Kulturinstitut er en selvejende non-profit institution med hjemsted i København.

 

Stk. 2
Dets navn er Det Danske Kulturinstitut.

 

Stk. 3
Dets binavne er Dansk Kulturinstitut/Dansk Kulturcenter/Dansk Kulturforum og de udenlandske sprogversioner heraf, der anvendes de steder i verden, hvor Det Danske Kulturinstitut driver virksomhed.
Oplysninger om de udenlandske sprogversioner skal til enhver tid være tilgængelige på Det Danske Kulturinstituts hjemmeside.

 

II   Formål

§ 2
Kulturinstituttets formål er i vekselvirkning med udlandet at oplyse om Danmarks kultur, kunst og samfundsliv til fremme af den mellemfolkelige forståelse samt at fremme kendskabet til udenlandsk kultur i Danmark.

 

Stk. 2
Til opfyldelse af formålet opretter Kulturinstituttet bl.a. afdelinger i udlandet.

 

Stk. 3
Kulturinstituttet samarbejder ude og hjemme med offentlige myndigheder, offentlige og private virksomheder, institutioner og organisationer samt enkeltpersoner.

 

 

III   Organisation

§ 3
Kulturinstituttets øverste myndighed er repræsentantskabet.

 

§ 4
Kulturinstituttets virksomhed ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen påser, at de af repræsentantskabet fastlagte retningslinjer følges.

 

§ 5
Bestyrelsen ansætter en direktør, der forestår den daglige ledelse af Det Danske Kulturinstitut ude og hjemme.

 

IV Repræsentantskabet

§ 6
Repræsentantskabet har indtil 60 medlemmer.

 

Stk. 2
Til repræsentantskabet kan vælges institutioner, der beskæftiger sig med mellemfolkeligt samarbejde. De enkelte institutioner udpeger selv den person, som institutionen ønsker at lade sig repræsentere ved. Den udpegede skal være tilknyttet eller ansat af den pågældende institution. Ved ophør har institutionen ret til at udpege en ny. Hvis ikke, kan den udpegede sidde sin valgperiode ud.

 

Stk. 3
Enkeltpersoner af betydning for og med interesse for det kulturelle samarbejde med udlandet kan endvidere vælges som medlemmer af repræsentantskabet. Medlemmer fratræder efter 3 valgperioder, dog senest ved udgangen af den valgperiode, hvori medlemmet fylder 72 år. I særlige tilfælde kan repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen dispensere.

 

Stk. 4
To medlemmer udpeges af og blandt det ansatte personale, som selv fastsætter valgperioden.

 

Stk. 5
De politiske partier i Folketinget tilbydes at lade sig repræsentere med hver et medlem.

 

Stk. 6
Medlemmer i henhold til stk. 2 og 3 indstilles af bestyrelsen og vælges af repræsentantskabet.

 

Stk. 7
Medlemmer, der vælges i henhold til stk. 2 og 3, vælges for en periode af 4 år.

 

§ 7
Repræsentantskabsmøde afholdes en gang om året inden udgangen af maj måned.

 

§ 8
Repræsentantskabsmødet har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af beretning og godkendelse af regnskab
3. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før repræsentantskabsmødet.
4. Godkendelse af de af bestyrelsen indstillede repræsentantskabsmedlemmer
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af formand og næstformand
7. Eventuelt

 

Stk. 2
Mødeindkaldelse med dagsorden udsendes mindst 14 dage før mødets afholdelse.

 

Stk. 3
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

Stk.4
Afstemninger foregår skriftligt eller ved håndsoprækning. Dirigenten afgør, hvorvidt afstemningen skal være skriftlig eller ved håndsoprækning.

 

Stk.5
Fraværende medlemmer kan afgive fuldmagt til et andet medlem eller til bestyrelsen. Et medlem kan dog kun benytte én fuldmagt ved evt. afstemning.

 

Stk.6
Referat af repræsentantskabsmødet udsendes snarest efter mødets afholdelse.

Indsigelser over for referatet rettes til formanden inden 14 dage efter modtagelsen.

 

§ 9
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes, når enten formanden eller bestyrelsen ønsker det, eller mindst 15 repræsentantskabsmedlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt kræver repræsentantskabet indkaldt.

 

§ 10
Direktøren har ret og pligt til at deltage i repræsentantskabets møder uden stemmeret.

 

V Bestyrelsen

§ 11
Bestyrelsen består af 7-9 medlemmer. Repræsentantskabets formand og næstformand er henholdsvis formand og næstformand for bestyrelsen. Derudover vælges 3-5 medlemmer af repræsentantskabet. De 2 af personalet udpegede medlemmer af repræsentantskabet er tillige medlemmer af bestyrelsen.

 

Stk. 2
Bestyrelsens medlemmer, bortset fra de to personaleudpegede, vælges for en periode af 4 år. Medlemmer fratræder efter 3 valgperioder, dog senest ved udgangen af den valgperiode, hvori medlemmet fylder 72 år. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere.

 

Stk. 3
Bestyrelsen udpeges i overensstemmelse med reglerne om kønssammensætning i offentlige bestyrelser mv. i den til enhver tid gældende ligestillingslov.

 

Stk. 4
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 12
Bestyrelsen varetager på repræsentantskabets vegne den overordnede ledelse af Det Danske Kulturinstitut.

 

Stk. 2
Bestyrelsen er ansvarlig for instituttets økonomiske dispositioner, herunder at de betingelser og vilkår, der stilles af de tilskudsgivende myndigheder, bliver overholdt.

 

Stk. 3
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

Stk. 4
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, inkl. formand eller næstformand.

 

Stk. 5
Formanden sammenkalder og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 årlige møder. Møde skal holdes, når mindst 4 medlemmer fremsætter krav herom.

 

Stk. 6
Direktøren har ret og pligt til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

 

VI Den daglige ledelse

§ 13
Bestyrelsen ansætter og afskediger den daglige leder, direktøren. Direktøren har ansvaret for den daglige drift i overensstemmelse med Det Danske Kulturinstituts vedtægter og bestyrelsens instruktioner.

 

Stk. 2
Direktøren udarbejder oplæg, strategier og handlingsplaner til bestyrelsen, ligesom direktøren udarbejder budgetter og regnskab til bestyrelsens godkendelse.

 

Stk. 3
Direktøren ansætter og afskediger Det Danske Kulturinstituts øvrige personale i overensstemmelse med statens løn- og personaleregler.

 

VII Tegningsret

§ 14
Det Danske Kulturinstitut tegnes af formanden sammen med direktøren.

 

Stk. 2
Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

VIII Finansiering

§ 15
Kulturinstituttet modtager tilskud fra Kulturministeriet.

 

Stk. 2
Endvidere søger Det Danske Kulturinstitut midler fra offentlige myndigheder, private organisationer og virksomheder, fonde, regioner og kommuner.

 

 

IX Budget, regnskab og revision

§ 16
Det Danske Kulturinstituts regnskabsår følger kalenderåret.

 

Stk. 2
Det årlige regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Det indstilles af bestyrelsen til repræsentantskabets godkendelse.

 

Stk. 3
Det reviderede og af repræsentantskabet godkendte regnskab sendes sammen med Det Danske Kulturinstituts årsrapport til Kulturministeriets godkendelse.

 

 

X Vedtægter

§ 17
Vedtægterne vedtages af repræsentantskabet og sendes til Kulturministeriets godkendelse.

 

Stk. 2
Til godkendelse af forslag om ændring kræves tilslutning fra to tredjedele af repræsentantskabets tilstedeværende medlemmer.

 

XI Kulturinstituttets opløsning

§ 18
Til Det Danske Kulturinstituts opløsning kræves afholdt et særligt i dette øjemed indkaldt repræsentantskabsmøde, hvor vedtagelse sker med mindst tre fjerdedele af samtlige stemmeberettigede medlemmers stemmer. Vedtages forslag om opløsning, men uden den nævnte kvalificerede majoritet opnås, indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor vedtagelse kan ske med tre fjerdedele af de afgivne stemmer.

Ved opløsning træffes der aftale med Kulturministeriet om den praktiske og økonomiske afvikling af Kulturinstituttet.

 

Stk. 2
Foreligger der ved institutionens opløsning en formue, skal denne anvendes efter indstilling af den afgående bestyrelse og efter godkendelse af Kulturministeriet i overensstemmelse med institutionens formål.

 

 

Vedtaget d. 25. maj 2023